Copyright 2024 - APVU - administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner

Foreningen blev stiftet i 1975 med Herdis Gregersen fra Aalborghus Statsgymnasium som formand og medstifter.

Vi er pt. omkring 460 medlemmer i foreningen fordelt på landets gymnasier, HF-kurser og VUC’er.

Bestyrelsen består af en formand, 6 fuldgyldige medlemmer og 3 suppleanter.

Alle medlemmer til bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i forbindelse med vores landsmøder i november måned.

Alle fuldgyldige medlemmer (inkl. formand) er på valg hvert andet år fordelt med 3 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen mødes minimum 2-3 gange om året, hvor vi drøfter relevante emner for foreningen. Vi er i tæt kontakt med Danske Gymnasier, Danske HF&VUC og HK/Stat. Vi har desuden en fin kontakt med Undervisningsministeriet, hvor vi også indkaldes til relevante møder ved behov.

Vi udsender typisk 4 gange årligt et nyhedsbrev til medlemmerne, som bl.a. indeholder information om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen. Derudover lægger vi referater og andet materiale på vores hjemmeside, hvor alle medlemmer har eget login.

Vi opfordrer vores medlemmer til at komme med ønsker til emner, vi kan arbejde med i foreningen og vi har hjemmesiden www.apvu.dk, som medlemmerne kan bruge til erfarings udveksling. Endvidere er vi fornylig blevet en del af det globale netværk Facebook, hvor man kan finde os på adressen www.facebook.com/apvudk
Et er bestyrelsens håb er, at hjemmesiden og facebook kan blive et brugbart arbejdsredskab i vores hverdag.

Vi holder landsmøde for alle foreningens medlemmer en gang årligt i november måned, hvor der typisk er et deltagerantal på 330 personer. Programmet til landsmøderne varierer fra år til år alt efter hvad der rører sig på vores område; de seneste år har vi haft omkring 2 foredragsholdere samt en række workshops udover oplæg fra Undervisningsministeriet, Danske Gymnasier, Danske HF&VUC og HK/Stat.

Vi deltager også på inspektorernes, Rektorforeningens og andre uddannelsesinstitutioners årsmøder samt indkaldes til møder hos bl.a. HK/Stat, Danske Gymnasier og Danske HF&VUC, hvor der er mulighed for at drøfte aktuelle emner som fx lovgivning, eksamen, nye lønformer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø osv.

Ca. hvert andet år afholder vi kurser/seminarer for medlemmerne, hvor indholdet afhænger af aktuelle behov.

Vi er altid glade for nye medlemmer. Det er afgørende for bestyrelsens arbejde at mange støtter op om os ved at blive medlem af foreningen. Det er vores erfaring, at vi er langt mere synlige som medarbejdergruppe, når vi er samlet i en forening og dermed bliver vi hørt!

Vi håber naturligvis, at nye – såvel som gamle – medlemmer måske kunne få interesse i at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Medlemskab af foreningen koster 200 kr. årligt og indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren – gerne via mail. Der er ikke krav om medlemskab af en bestemt fagforening, for at kunne blive medlem hos os. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen