Copyright 2024 - APVU - administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner

Kapitel 1:

Navn, område og formål.

§1
Foreningens navn er ADMINISTRATIVT PERSONALE VED UDDANNELSESINSTITUTIONER (APVU).

§2
Som medlemmer kan optages adm. personale, der er ansat på en gymnasieskole, et studenterkursus, et HF-kursus eller et VUC.

§3
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, skabe samarbejde med HK og virke for udveksling af faglig erfaring. Endvidere skal foreningen medvirke til at højne det faglige niveau ved at sikre videre- og efteruddannelse.

Kapitel 2:

Foreningens struktur.

§4
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

§5

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Tre af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og fire i ulige år. Genvalg kan finde sted.

På generalforsamlingen vælges tillige tre suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Der skal så vidt mulig tilstræbes en ligelig geografisk fordeling ved valg af bestyrelsesmedlemmerne.

Valghandlingen foregår i henhold til foreningens forretningsorden.

§6
Revisor og suppleant for revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, næstformand, sekretær og kasserer eller som kollektiv ledelse, dog som minimum med kasserer og sekretær.

Formanden/ledelsen indkalder til bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og mindst 2 gange årligt.

Kapitel 3:

Generalforsamling

§9
Foreningen afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt, normalt i november måned.

Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Samtidig meddeles, hvilke bestyrelsesmedlemmer hhv. suppleanter, der er på valg, og om de genopstiller.

Ethvert medlem af foreningen kan på generalforsamlingen stille op som kandidat til valgene.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne skriftlige forslag
7. Valg
8. Eventuelt.

Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen afholdes. Kun forslag optaget på dagsordenen kan stilles under afstemning.

§10
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§11
Vedtægtsændringer kan kun besluttes på generalforsamlingen.

Ændring af vedtægter kan kun finde sted, når skriftligt forslag er fremsendt til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen og udsendt med dagsordenen.

§12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20% af medlemmerne kræver det skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

§13
Kun medlemmer af foreningen har stemmeret og er valgbare. Ligeledes kan kun medlemmer af foreningen deltage i generalforsamlingen.

Kapitel 4:

Kompetence og ansvar

§14
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med bindende virkning for alle foreningens medlemmer uanset de fremmødtes antal.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger vedtages med almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer.

§15
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden/ledelsen og kassereren.

§16
Kassereren opkræver kontingent og aflægger regnskab for generalforsamlingen.

Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

Kassereren skal tillige forestå registrering af medlemmerne.

§ 17
Sekretæren fører et beslutningsreferat af alle bestyrelsens møder.

Kapitel 5:

Foreningens ophævelse

§18
Foreningen kan kun ophæves, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelse.

Afstemning kan finde sted ved såvel personligt fremmøde som ved brevstemme.

Eventuelle midler ved foreningens ophør fordeles efter bestyrelsens indstilling.